Aanvragen

Stichting Boek & Wurm neemt aanvragen in behandeling voor subsidie voor restauratie of conservering van boeken en andere werken op papier of  perkament en papyrus. De aanvrager moet zich ontfermen over nationaal erfgoed of openbaar toegankelijk kunstbezit en de te restaureren werken moeten een zeldzame historische, wetenschappelijke of culturele waarde hebben of anderszins van belang zijn. Een subsidie kan worden aangevraagd voor een bedrag tot 50.000 euro.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag moet het volgende bevatten:

 1. Een omschrijving van de aanvragende instantie en de te conserveren/restaureren werken. Hierin dienen ook de veiligheidsaspecten en klimatologische omstandigheden aan de orde te komen.
 2. Een omschrijving van het belang van de te conserveren/restaureren werken binnen de doelstelling van de aanvragende instantie.
 3. Een financiële raming waarin opgenomen:
  • Een offerte voor de kosten van de conservering/restauratie met specificering van de kosten voor het aantal arbeidsuren, materiaal en documentatie.
  • Verzekerings- en transportkosten naar het restauratie-atelier en vice versa.
  • BTW, alleen indien uw instantie niet BTW-plichtig is.
 4. Een garantie dat de conservering/restauratie wordt uitgevoerd door een professionele deskundige op het betreffende vakgebied. Verzocht wordt ter kennisneming een plan van aanpak van het gekozen atelier te overleggen.
 5. Een tijdplanning van de  conserverings-/restauratiewerkzaamheden.
 6. Een dekkende begroting waarin opgenomen de eigen bijdrage (personele kosten e.d.) en de bijdrage(n) van eventuele andere subsidiënten.
 7. Inzicht in de manier waarop het project in de organisatie is ingebed.
 8. Vermelding van een contactpersoon tot wie de Stichting zich kan wenden voor nadere informatie

De Stichting subsidieert geen:

 • Kosten die worden gemaakt voor het doen van de aanvraag;
 • Kosten die worden gemaakt voor inventarisatie van het te restaureren/conserveren materiaal;
 • Kosten als gevolg van de inzet van eigen medewerkers bij een project;
 • Kosten van projecten die al in gang zijn gezet.

Procedure

De aanvrager krijgt binnen twee maanden na de aanvraag antwoord. Desgewenst wordt er een locatiebezoek afgelegd. Het besluit wel of niet subsidie toe te kennen wordt door het bestuur van de Stichting genomen. De aanvrager krijgt geen inzage in de interne afwegingen van het bestuur.

Contract

Per project wordt een kort contract opgemaakt waarin is opgenomen hoe de tijdplanning van de werkzaamheden, mogelijke fasering  en financiële afwikkeling zullen plaatsvinden.

Rapportage

Van de aanvrager wordt een gedetailleerde, schriftelijke eindverantwoording verwacht. Bij gefaseerde projecten verwacht de Stichting bovendien een tussenrapportage na iedere fase.

Aanvraag doen

De aanvragen kunnen worden gericht aan:

Stichting Boek & Wurm
Kerkstraat 311
1017 GZ Amsterdam

info@boek-en-wurm.nl

Afhandeling subsidieaanvraag

Wij antwoorden binnen twee maanden na ontvangst van een subsidie-aanvraag. Desgewenst wordt er een locatiebezoek afgelegd.

Lees meer over de afhandeling van een aanvraag