Over Stichting Boek & Wurm

Stichting Boek & Wurm maakt de conservatie en restauratie van boek en werken op papier mogelijk door financiele middelen te verstrekken aan openbaar toegankelijke instellingen, zoals bibliotheken, musea en overheidsarchieven. De fondsen van de stichting zijn afkomstig van particuliere donateurs die “het boek” een warm hart toedragen.

Geschiedenis

De Stichting Boek & Wurm is een vervolg op het Atlasfonds. Dit fonds is in 2002 van start gegaan en heeft gedurende vijf jaar een groot boekrestauratieproject gesubsidieerd bij Museum Meermanno in Den Haag. In 2008 heeft Boek & Wurm-in-wording de restauratie van een groot aantal boeken en papyri ondersteund bij de Universiteitsbibliotheek Groningen. In 2010 is de Stichting Boek & Wurm definitief opgericht.

Achtergrond van de stichting

De stichting Boek & Wurm werkt met particuliere fondsen, schenkingen uit kringen die vermogen hebben opgebouwd met het uitgeven van boeken en het boek een warm hart toedragen.

Doel

Het doel van de stichting is het mogelijk maken van conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op gebied van cultureel erfgoed. Als voorwaarde voor subsidiering geldt dat de instelling openbaar toegankelijk is.

Lees meer over onze doelgroep

Wat doet de stichting

De stichting verschaft financiële middelen om haar doel te bereiken. Enerzijds verwelkomt zij aanvragen van beheerders van waardevolle collecties. Anderzijds benadert zij de instanties met voor haar interessante collecties met het verzoek een aanvraag in te dienen.

Lees meer over wat we doen

Inkomsten

Het geld waar de stichting over beschikt, is afkomstig van particuliere donateurs.

ANBI Status

De stichting heeft een ANBI-status, d.w.z. dat de stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunnen donateurs fiscaal aantrekkelijk doneren.