Jaarverslag 2010

Jaarverslag Stichting Boek & Wurm

2010

 

Oprichting

Op 23 maart 2010 werd de Stichting Boek & Wurm opgericht bij Mr. M.J. Meijer c.s. notarissen te Amsterdam. In de akte zijn de statuten van de Stichting opgenomen.

De Stichting heeft ten doel het mogelijk maken van het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-).

De Stichting is een initiatief van Els en Jenneke ter Horst.

 

ANBI-status

Na de oprichting heeft de Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status aangevraagd en gekregen. Dit heeft als voordeel dat schenkigen voor donateurs fiscaal gunstig zijn.

 

Voorgeschiedenis

Atlasfonds en Meermanno

De Stichting Boek & Wurm komt voort uit het Atlasfonds. Dit fonds, geïnitieerd in 2003, heeft op basis van een vijfjaarscontract de restauratie en conservering van de collectie van het Museum Meermanno Westreanum gesteund. Toen dit project ten einde liep bleek behoefte aan een meer flexibele vorm van subsidiëring, een vorm waarbij het fonds niet genoodzaakt zou zijn zich voor meerdere jaren toe te leggen op één project. Dit maakte de formule van een stichting noodzakelijk.

 

Universiteitsbiblioheek Groningen

In de fase tussen Atlasfonds en Stichting hebben de initiatiefnemers van de Stichting bijgedragen aan het restaureren van een noodlijdend deel van de collectie van de Universiteitsbibiotheek Groningen.

 

Bestuur

Voor de oprichting van de Stichting hebben de initiatiefnemers een bestuur bijeen gebracht.

Dit bestuur bestaat uit:

Els ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Jenneke ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor

Het bestuur is in 2010 vier maal bijeengekomen.

Het bestuur heeft zich in deze periode beziggehouden met het optuigen van een werkbare stichting en het zoeken naar de eerste, te subsdiëren instanties. Ook moesten de bestuursleden elkaar leren kennen.

 

Beleidsplan

In de loop van 2010 heeft het bestuur veel tijd besteed aan het samenstellen van een concept-beleidsplan om de werkwijze van de Stichting in essentie vast te leggen.

 

Draaiboek

Daarnaast stelde het bestuur een draaiboek samen, dat de werkwijze van de stichting in de meer praktische zin beschrijft en dat naar believen aangevuld of gewijzigd kan worden. Hoe gaan we te werk? Aan welke voorwaarden moeten subsidie-aanvrager en een subsidie-aanvraag voldoen?

 

Publiciteit

Wat betreft de publiciteit investeerde de Stichting in een website en een summiere huisstijl.

De website was eind 2010 ‘in de lucht’, maar nog niet voldoende ingericht. De huisstijl, briefpapier, enveloppen en visitekaartjes zijn in de maak.

 

Praktische zaken

Er is een bankrekening geopend. Er is een postbus gehuurd.

 

Werkwijze, keuze van collecties, projecten

Omdat de Stichting gloednieuw is en nog geen naamsbekendheid heeft, heeft zij zelf instellingen uitgezocht en aangeschreven. Dit waren in eerste instantie de Erasmuscollecte en het Nationaal Herbarium.

Erasmuscollectie, Bibliotheek Rotterdam

De Erasmuscollectie werd gekozen als te subsidiëren partij omdat er een goed doortimmerd restauratieplan lag. De Erasmuscollectie berichtte de Stichting echter dat zij inmiddels elders middelen voor het project hadden gevonden.

 

Nationaal Herbarium, Universiteit Leiden

De initiatiefnemers van de Stichting Boek & Wurm waren al voor de oprichting met het Nationaal Herbarium in contact gekomen. In een poging als Atlasfonds met Naturalis tot langlopende afspraken te komen werd ook het Herbarium betrokken, omdat Naturalis vreesde zelf niet genoeg materiaal voor vijf jaar restauratie te kunnen leveren. Bij de keuze van het Herbarium als derde partner in dit project speelde ook een ver gevorderd fusieplan een rol.

Het plan met Naturalis en het Herbarium liep op niets uit. Wel had de kennis van de bibliothecaris van het Nationaal Herbarium, mevrouw Frankova, grote indruk gemaakt. Dit leidde tot de keuze van het Herbarium.

Het Nationaal Herbarium werd aangeschreven met een algemene brief: dat het mogelijk was subsiudie aan te aanvragen. Het Herbarium reageerde positief en diende binnen de gestelde termijn een restaurautieplan in. Met het Herbarium werden vervolgens afspraken gemaakt voor een restauratieproject in drie fasen. Er is en bedrag van € 34.000  mee gemoeid.

 

De Librije, Enkhuizen

In november 2010, toen het project met het Nationaal Herbarium goed liep, ging de Stichting op zoek naar een tweede project. Dit werd de Librije in Enkhuizen. De Librije is een van de twee laatste kettingbibliotheken in Nederland en zit te springen om geld voor restauratie van collectie en gebouw.

Eind 2010 was het contact met de Librije gelegd. Een subsidie van € 20.000 is toegezegd.  Het wachten is op een gedetailleerd plan van de Librije.

 

Financiën

Staat van Baten en Lasten 2010

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties. Via de website wordt (niet actief) om meer donateurs geworven.

Eerdere uitgaven van de Stichting-in-wording zijn vergoed, zoals een Plan van Aanpak voor Naturalis, en een verkennend onderzoek door bureau Steenbergen.

Begroting 2011

Zie bijlage.

 

Plannen voor 2011

De Stichting gaat op zoek naar nieuwe projecten. Daarnaast wacht zij of er aanvragen komen via de website; het is de bedoeling dat het van twee kanten gaat werken.

Door het onderzoek naar en de keuze van projecten hoopt de Stichting te preciseren wat zij goed en belangrijk vindt. De Stichting tracht haar kennis te vergroten, onder meer door het afleggen van bezoeken.

 

Bijlage:

Staat van Baten en Lasten