Jaarverslag 2013

Jaarverslag Stichting Boek & Wurm

2013

 

Voorgeschiedenis

De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te maken. De Stichting heeft een Anbi-status.

 

Bestuur

De bestuursleden:

Els ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Jenneke ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor

Het bestuur heeft in 2013 driemaal vergaderd. Op 27 maart bracht het een bezoek aan het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis) in Amsterdam. Op 30 oktober werd het restauratie-atelier van Elizabet Nijhoff Asser in Amsterdam bezocht.

 

Koers

Het blijft moeilijk goede subsidieprojecten te vinden. Het bevreemdt de Stichting dat er nauwelijks aanvragen komen. Om nieuwe projecten te vinden schreef de Stichting brieven aan een aantal instellingen. Zie Eventueel te subsidiëren collecties.

 

Punten van discussie waren:

 • Buitenlandse projecten. We zijn in principe niet tegen subsidie aan (Nederlandse) collecties in het buitenland. Voorlopig zullen we eventuele aanvragen per geval beoordelen.
 • Betaling rekening restauratie-ateliers. We besluiten projecten en dus ook betalingen alleen via de projectleider/opdrachtgever te laten lopen.
 • Eind 2013 is een overzicht gemaakt van de verdeling van de subsidie over verschillende terreinen over het voorgaande jaar: religie (7%), recente geschiedenis (22%), natuur (33%) en staatkunde/nationaal erfgoed (37%). Deze gegevens worden voortaan regelmatig bijgehouden.
 • Het al dan niet expliciete eisen stellen aan de projectrapportages. In principe laat het bestuur het aan de opdrachtgever over om de rapportage te beoordelen. Als bezwaar van een meer gedetailleerde rapportage wordt de taakverzwaring van de restaurator genoemd en de bijbehorende hogere kosten. De boekwetenschap zou echter zeer gebaat zijn bij gedegen en gedetailleerde rapportages. Het bestuur maakt ook een onderscheid tussen de rapportage aan de subsidiegever (is het geld goed besteed?) en de rapportage aan de opdrachtgever (wat is er precies gebeurd met het boek?). Foto’s van de boeken voor, tijdens en na de restauratie kunnen zeer illustratief en leerzaam zijn.
 • Afgesproken wordt dat in het vervolg per project een lid van het bestuur als contactpersoon optreedt om de voortgang te bewaken.

 

Publiciteit

 • Website

De voorzitter werkt de website regelmatig bij. Foto’s en korte beschrijvingen van afgeronde projecten zijn toegevoegd. Er ligt een voornemen een bezoekerstellertje aan de website toe te voegen.

 

Financiën

 • Staat van Baten en Lasten 2013

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.

 • Begroting 2014

Zie bijlage.

 

Projecten

 

De Librije, Enkhuizen

De aangekondigde subsidie-aanvraag van de Librije voor de restauratie van de Opera van Augustinus is niet ingediend. Per 1 januari 2014 is deze aanvraag uit de lijst Verplichtingen verwijderd.

 

Nationaal Herbarium, Universiteit Leiden: herbaria

Het restauratieproject van de herbaria bestond uit drie fasen. In 2012 is fase 1 afgerond en in 2013 de beide andere fasen. De totale projectsubsidie bedroeg 34.000 euro.

 

Onderzoek naar restauratiemethoden van herbaria

De heer Thijsse van het Nationaal Herbarium heeft ons voorstel om onderzoek naar de methode van restaureren van herbaria met plantenmateriaal te financieren, doorgestuurd naar de restauratie-opleidingen van Amsterdam en Antwerpen. Hierop is niet gereageerd.

 

Boerhaavemuseum, Leiden

Het project van het Boerhaavemuseum is gestart. Het toegezegde bedrag is € 17.690.

Het gaat om een project in twee fasen. De eerste fase bestaat uit de restauratie van de bergmassieven en vlindercassettes, de tweede die van modellen van muggenkoppen, een bekken, boeken en een groot aantal charters. Het werk wordt uitgevoerd door Elizabet Nijhoff Asser in Amsterdam.

Het project is geheel afgerond, gerapporteerd en betaald.

 

Bijzondere Collecties Universiteits Bibliotheek (UB) Amsterdam

De aanvraag van Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is gehonoreerd. De aanvraag betreft het restaureren van een aantal handschriften van Vossius (1583-1649) over Bijbelse en Romeinse geschiedenis en theologie. De restauratie zal in vier fasen worden uitgevoerd door de firma Lingbeek in Haarlem. Na elke fase zal een evaluatie plaatsvinden. Er is een bedrag van bijna € 50.000 mee gemoeid. Omdat het een groot en precair project is, is op verzoek van de Stichting een begeleidingscommissie van het project ingesteld.

Het project zou in september 2013 afgerond zijn, maar die datum is niet gehaald. Naar verwachting is de einddatum van het project februari 2014.

 

IISG

De aanvraag van het IISG is gehonoreerd. Het betreft een aanvraag voor het restaureren/conserveren van een drietal collecties: koopmanstractaten, publicaties uit het Israël van 1948 en Oost-Europese, vooral Russische kranten uit het revolutiejaar 1905 en de nasleep ervan. Het gaat om een bedrag van € 17.000. Het project loopt tot het voorjaar van 2014 en zal worden uitgevoerd door Restauratie-atelier Nijhoff Asser in Amsterdam.

 

Eventueel te subsidiëren collecties

Genoemd zijn:

 • Nederlands Muziek Instituut
 • Medische collectie Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde
 • Librije Zutphen
 • Museum van Volkenkunde Leiden

Onderzocht/Benaderd zijn:

 • Brief aan NIOD in Amsterdam. Geen reactie.
 • Brief aan Catharijne Convent in Utrecht. Geen reactie.
 • Een loods met medische boeken in Almere. Geadviseerd werd hier niet mee in zee te gaan.
 • Brief aan Aletta, voorheen Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging in Amsterdam. Geen reactie.

Potentiële aanvragers:

 • Kennismaking van de stichting met mevrouw Deirdre Carasso, hoofd Relatiebeheer en filantropie van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Zij is geïnteresseerd in de financiering van de restauratie/conservering van prenten. We kunnen een aanvraag verwachten.
 • Verbeke Foundation in Kemzeke, België. De eigenaar van deze Foundation, een museum annex kunstcamping, Pierre Verbeke, sprak zijn bezorgdheid uit over de conservering van zijn papieren collectie en peilde de mogelijkheid van subsidiëring bij onze voorzitter. De precaire financiële situatie van deze Foundation is echter een reden niet met hem in zee te gaan.

 

 

Bijlagen:

Staat van Baten en Lasten 2013

Begroting 2014