Jaarverslag 2014

Jaarverslag Stichting Boek & Wurm

2014

 

Voorgeschiedenis

De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te maken. De Stichting heeft een Anbi-status.

 

Bestuur

De bestuursleden:

Els ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Jenneke ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor

 

Bijeenkomsten en bezoeken

Het bestuur heeft in 2014 viermaal vergaderd.

Op 3 april heeft de stichting een bezoek gebracht aan de Bijzondere Collecties van de UB te Amsterdam – het Vossiusproject- en aan het Boerhaavemuseum in Leiden.

Op 22 mei brachten Wim en Els een bezoek aan de  Librije in Enkhuizen ter gelegenheid van de heropening. Er bleek daar nog wel werk aan de winkel te zijn: potentiële restauraties.

 

Koers en discussies

Het blijft moeilijk goede subsidieprojecten te vinden. Het bevreemdt de Stichting dat er nauwelijks aanvragen komen. De nadruk lijkt te zijn verschoven van conservering naar digitalisering; de conservatoren maken plaats voor it’ers. Er zijn slechts twee instellingen actief benaderd. Zie onder het kopje Visjes

 

Punten van discussie:

 • De Anbi-regels zijn aangescherpt, maar onze website voldoet nog aan de eisen.
 • Digitalisering: Wil de Stichting digitalisering wel of niet subsidiëren, waarbij de kernvraag is of het gedigitaliseerde materiaal ook voor een groot publiek ontsloten wordt.
 • N.a.v. de aanvraag van het Museum Boijmans van Beuningen bleek dat 0nze criteria voor de subsidie-aanvraag niet duidelijk zijn geformuleerd en dat bovendien de teksten van draaiboek en website niet overeenkomen. We discussieerden uitvoerig over het gedeeltelijk subsidiëren, het al dan niet subsidiëren van de personele kosten, de overheadkosten, looptijd van een project, en zo meer. Aan het einde van 2014 was de herformulering en aanscherping van de criteria nog in volle gang.
 • Verslaglegging. In hoeverre mogen wij eisen stellen aan de verslaglegging? De kwaliteit van de rapportage van de restaurator aan de opdrachtgever is ter beoordeling van de opdrachtgever, evenals de kwaliteit van de restauratie. De opdrachtgever moet ons melden of het project deugdelijk is uitgevoerd.
 • Hoe krijgen we meer bekendheid en aanvragen? Opname in een Fondsenboek? Is de Kennisbank Filantropie iets voor ons?
 • Moeten we ons werkterrein uitbreiden naar foto en film? Besloten is dat voorlopig niet te doen.
 • Moeten we ons werkterrein uitbreiden naar het buitenland? Dit zullen we per aanvraag bekijken.

 

Publiciteit

 • Website

De voorzitter werkt de website regelmatig bij. Foto’s en korte beschrijvingen van afgeronde projecten zijn toegevoegd. Het toevoegen van een bezoekerstellertje aan de website bleek te ingewikkeld.

 

Financiën

 • Staat van Baten en Lasten 2014

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.

 • Begroting 2015

Zie bijlage.

 

Afgeronde projecten

 

De Librije, Enkhuizen

De aangekondigde subsidie-aanvraag van de Librije voor de restauratie van de Opera van Augustinus is niet ingediend. Per 1 januari 2014 s deze aanvraag uit de lijst Verplichtingen verwijderd. De Librije laat weten wellicht later een aanvraag te zullen indienen.

 

Boerhaavemuseum, Leiden

Het project is geheel afgerond en betaald in 2013. De rapportage over de tweede fase werd nagezonden.

 

IISG, Amsterdam

Het project van het IISG bestond uit het restaureren/conserveren van een drietal collecties: koopmanstraktaten, publicaties uit het Israël van 1948 en Oost-Europese, vooral Russische kranten uit het revolutiejaar 1905 en de nasleep ervan, is afgerond. De restauratie werd uitgevoerd door Eliszabet Nijhoff Asser te Amsterdam. De projectsubsidie bedroeg 17.000 euro.

 

Bijzondere Collecties Universiteits Bibliotheek (UB) Amsterdam

Het project van Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is afgerond. De aanvraag betrof het restaureren van een aantal handschriften van Vossius (1583-1649) over Bijbelse en Romeinse geschiedenis en theologie. De restauratie is uitgevoerd door de firma Lingbeek in Haarlem. Het subsidiebedrag bedroeg 50.000 euro.

Het bestuur van de stichting heeft op 3 april een bezoek gebracht aan de Bijzondere Collecties en kennis genomen van de resultaten van het project.

 

Lopende projecten

 

Boerhaavemuseum, Leiden: de gorilla van Auzoux

Bij het bezoek van het stichtingsbestuur op 3 april aan het depot van het Boerhaavemuseum, waar het prachtig gerestaureerde vlinderkasten, een zijdekast en bergmassieven werden bekeken, maakte het bestuur ook kennis met een in Parijs ontdekte gorilla van Auzoux. Het is een skelet, realistisch omkleed met papier maché en ijzerdraad. Per abuis is de gorilla in een oerang-oetang houding opgezet.

De stichting reserveerde in mei een bedrag van € 25.000 voor restauratie van het dier.

Later kwam een raming van het atelier RNA (Restauratie Nijhoff Asser) te Amsterdam van

€ 23.400 ex BTW.

Restauratie zal pas in 2015 beginnen, omdat het restauratie-atelier nog geen tijd heeft.

Er is nog geen contract opgesteld.

 

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam: Rembrandt-project

Op 5 februari 2014 ontving de Stichting van mevrouw Deirdre Carasso, hoofd Relatiebeheer en filantropie van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam een aanvraag voor de restauratie/conservering van 174 etsen van Rembrandt. Het gevraagde bedrag was € 46.523 ex BTW. De aanvraag was dermate onduidelijk dat om een nieuwe aanvraag werd verzocht.

De nieuwe aanvraag had echter niet aan inzichtelijkheid gewonnen. Daarop besloot de Stichting

€ 35.000 toe te kennen, op voorwaarde dat het project pas van start zou gaan als het geheel gefinancierd zou zijn. De financiering was eind 2014 rond. Het project gaat begin 2015 van start.

 

Scheepvaartmuseum

Op 29 januari 2014 kreeg de stichting een subsidieverzoek van het Scheepvaartmuseum voor de restauratie van een twintigtal atlassen. De offerte bedroeg 12.450 euro. De atlassen zouden deel uitmaken van een tentoonstelling. Bij navraag bleek het project al min of meer te zijn afgerond. Desondanks is de subsidie toegekend, met het verzoek de Stichting Boek en Wurm als sponsor bij de tentoonstelling te vermelden.

Wim Smit heeft de tentoonstelling bezocht. De Stichting Boek & Wurm werd niet vermeld bij de sponsoren. Er werd in 2014 geen rapportage of declaratie ontvangen.

 

Aanvragen

 

Bibliotheca Thysiana

In november kreeg de stichting een aanvraag van de Bibliotheca Thysiana voor het restaureren en conserveren van de maculatuur (boekresten) gevonden in eerder gerestaureerd materiaal. Hierover valt pas in 2015 een beslissing omdat het bestuur niet eerder bijeenkomt.

 

Visjes

Genoemd zijn:

 • Sieboldthuis, Leiden
 • Teylers Museum, Haarlem
 • Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg
 • Artis (Bijzondere Collecties), Amsterdam
 • Meer IISG, Amsterdam
 • Bijzondere Collecties, UB, Amsterdam, meer Vossius
 • Planetarium Franeker
 • Universiteitsbibliotheken
 • Plantijn Moretus, Antwerpen

* Gruuthuus, Brugge

 

Onderzocht/Benaderd zijn:

 • Librije Zutphen (mondeling). Geen reactie.
 • Tresoar, Leeuwarden, Uzi Hagai, Arabist, Fuks-afdeling (per email). De Stichting kreeg een bevestiging van ontvangst. Tot op heden geen verdere berichten.
 • Nederlands Fotomuseum, Rotterdam (mondeling). Geen interesse.

 

Bijlagen:

Staat van Baten en Lasten 2014

Begroting 2015

 

Jenneke ter Horst

10 maart 2015