Jaarverslag 2015

jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting Boek & Wurm

2015

Voorgeschiedenis

De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te maken. De Stichting heeft een Anbi-status.

Bestuur

In maart 2015 hebben voorzitter en secretaris voor de periode van vijf jaar van functie gewisseld. Het bestuur bestaat nu uit:

Jenneke ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Els ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor

Bijeenkomsten en bezoeken

Het bestuur heeft in 2015 viermaal vergaderd.

Op 25 maart bezocht het bestuur Museum Boijmans van Beuningen om over het Rembrandt-restauratieproject geïnformeerd te worden.

Op 17 september heeft de stichting een bezoek gebracht aan het Boerhaavemuseum in Leiden voor de presentatie van de gerestaureerde gorilla.

Koers en discussies

De Stichting wordt inmiddels vaker door een eerder gesubsidieerde instelling voor een nieuw project benaderd.

Twee bestuursleden brachten op uitnodiging een bezoek aan de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie. Er wordt gewacht op een mogelijke aanvraag van de Rijksdienst.

Het bestuur heeft besloten dit jaar instellingen niet actief te benaderen, aangezien dit tot nu toe weinig tot geen response heeft opgeleverd.

Wel hebben bestuursleden afzonderlijk contact gehad met collectiebeheerders, waar misschien een subsidieverzoek uit kan voortkomen.

Zowel bij het Museum Boijmans als bij de Bibliotheca Thysiana is de stichting akkoord gegaan met digitalisering tijdens de restauratie omdat het een vanzelfsprekend onderdeel van het proces is.

Punten van discussie:

Bij subsidieaanvragen zijn de offertes en de genoemde bedragen daarin soms moeilijk na te gaan of te vergelijken. Daartoe zou het prettig zijn een vergelijkende studie te maken van bijvoorbeeld het uurtarief van een restaurator of de tarieven voor digitalisering. De prijzen zijn per project soms heel verschillend.

Wim Smit zal in 2016 een inventarisatie van het archief en de briefwisseling van afgelopen jaren maken. Dan zal makkelijk gekeken worden naar eerdere afspraken en bedragen.

Er is besloten de stichting Boek&Wurm niet aan te melden bij een fondsenboek of bij de kennisbank voor filantropie. We hebben het idee dat dit geen positieve bijdrage aan bekendheid van de Stichting zal leveren.

Publiciteit

  • Website

De secretaris werkt de website regelmatig bij. Foto’s en korte beschrijvingen van afgeronde projecten zijn toegevoegd.

Financiën

  • Staat van Baten en Lasten 2015

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.

  • Begroting 2015

Zie bijlage.

Afgeronde projecten

De Librije, Enkhuizen

De humani corporis fabrica libri septem van A. Vesalius werd dit jaar gerestaureerd ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Librije in Enkhuizen. Het boek werd gedrukt door Johannes Oporinus  in juni 1543 te Bazel.

De restauratie werd uitgevoerd door Herre de Vries van Restauratie Nijhoff Asser te Amsterdam. Het subsidiebedrag bedroeg € 4235,33. Het resultaat zal worden gepresenteerd tijdens het de jubileumcongres van het 10-jarig bestaan van Stichting De Librije Enkhuizen in 2016 te Enkhuizen.

Boerhaavemuseum, Leiden

In 2014 werd de aanvraag voor de restauratie van de Auzoux-gorilla gehonoreerd. De restauratie vond plaats in 2015 door Restauratie Nijhoff Asser in samenwerking met restauratoren van verschillende disciplines. De gorilla is een anatomisch papier-maché model met echte botten, aangekocht in Parijs en onderdeel van de collectie Auzoux van Museum Boerhaave. Het museum heeft hiervoor een bedrag van € 25.000,- ontvangen.

Museum Boijmans, Rotterdam

Als onderdeel van zijn Rembrandt-project zijn in Museum Boijmans van Beuningen 174 etsen van Rembrandt behandeld. De behandelingen zijn uitgevoerd door een zelfstandig papierrestaurator (Femke Seegers), onder toezicht van de papierrestaurator van Museum Boijmans van Beuningen (Ria Bonten). Nadat de objecten zijn behandeld zijn ze stuk voor stuk in een zuurvrije passe-partout bevestigd. Tevens zijn de werken gedigitaliseerd. Na afloop bleek nog een deel van het toegezegde bedrag over te zijn. Dit bedrag is besteed aan passe-partouts van 42 etsen extra. Totaal heeft het museum € 32.862 ontvangen ter subsidiëring.

Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum heeft een brief van de Stichting ontvangen dat het aangeboden bedrag voor het Atlassenproject niet zal worden uitgekeerd aangezien ze noch een nota noch een verslag hebben gestuurd.

Telefonisch is de Stichting daarna benaderd door het Scheepvaartmuseum met de vraag of zij alsnog subsidie konden krijgen voor het afgeronde Atlassenproject. Het antwoord was negatief. Het is natuurlijk altijd mogelijk een aanvraag voor een nieuw project in te dienen.

Lopende projecten

Bibliotheca Thysiana

In 2015 is een subsidie toegekend aan het Fragmentenproject van de Bibliotheca Thysiana. Femke Prinsen is verantwoordelijk voor het restaureren en conserveren van de maculatuur (boekresten gevonden in eerder gerestaureerd materiaal). Er is een wetenschappelijke begeleidingscommissie ingesteld. Het project is opgedeeld in vijf fasen en zal in januari 2017 worden afgerond. Het begrote bedrag voor dit project van € 25.000 wordt in fasen uitgekeerd.

Aanvragen

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

In december 2015 heeft Bijzondere Collecties wederom een subsidieaanvraag ingediend, ditmaal om een tweede deel van de Vossiusgeschriften te restaureren. Het gevraagde bedrag van € 50.000,- is in zijn geheel toegezegd.

Bijlagen:

Staat van Baten en Lasten 2015

Begroting 2016

 

Els ter Horst

13 september 2016