Jaarverslag 2016

Jaarverslag Stichting Boek & Wurm 2016

 

Voorgeschiedenis

De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te maken. De Stichting heeft een Anbi-status.

 

Bestuur

De bestuursleden:

Jenneke ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Els ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor en archivaris

 

Bijeenkomsten en bezoeken

Het bestuur heeft in 2016 viermaal vergaderd. (vergaderingen 24 tm 27).

Op 26 mei heeft de Stichting een bezoek gebracht aan de Bibliotheca Thysiana in verband met het fragmentenproject.

 

Koers en discussies

  * Interne communicatie

De interne communicatie valt te verbeteren. We spreken af alle brieven die aan individuele personen worden gestuurd door te sturen naar het hele bestuur. Ook spreken we af brieven te dateren en te refereren aan de datum van de brief waarop gereageerd wordt.

* Onderzoek naar prijzen in offertes

Bij subsidie-aanvragen zijn soms de offertes en de genoemde bedragen daarin moeilijk te duiden. Daartoe zou het  prettig zijn een vergelijkende studie te maken van bijvoorbeeld het uurtarief van een restaurator of dat voor digitalisering. De prijzen zijn per project soms heel verschillend.

Wim Smit onderzoekt de in de offertes genoemde prijzen. De Stichting zal de eisen aan de specificatie van de offertes aanscherpen, gevraagd zal worden naar arbeidsloon, uren, materiaalkosten, verzekeringskosten, reiskosten, vervoer van de objecten en kosten voor opbergsystemen.

 

Publiciteit

 * Website

De secretaris werkt de website regelmatig bij. Foto’s en korte beschrijvingen van afgeronde projecten zijn toegevoegd. Het beheren van de website zou een taak van de voorzitter moeten zijn (secretaris en voorzitter hebben in 2015 van functie geruild) maar de voorzitter heeft te kennen gegeven hier graag vanaf te zien.

In 2016 behoefde de website een update. Voor de website kan uit de pro-memorie-post (€ 5000) van de begroting geput worden.

 

Financiën

De penningmeester zal in het vervolg per vergadering een financieel overzicht maken.

Staat van Baten en Lasten 2016, zie bijlage

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.

Begroting 2016, zie bijlage

 

Werving

De Stichting heeft in 2016 geen actief wervingsbeleid gevoerd.

 

Archivering

In 2016 heeft Wim Smit de papieren van de Stichting op orde gebracht en geordend in een Excelbestand met de brieven op datum. Het archief bevindt zich bij de voorzitter, Wim Smit zorgt voor het onderhoud

 

Afgeronde projecten

  *  De Librije, Enkhuizen

‘De humani corporis fabrica libri septem’ van A. Vesalius werd dit jaar gerestaureerd ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Librije in Enkhuizen. Het boek werd gedrukt door Johannes Oporinus  in juni 1543 te Bazel.

De restauratie werd uitgevoerd door Herre de Vries in 2015. Begin 2016 is het project afgerond. Secretaris en penningmeester hebben op 9 september de presentatie van het boek bijgewoond.

  * Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

In 2016 is de 2e fase van het Rembrandtproject uitgevoerd. Alle prenten zijn in passe-partout gezet. Oorspronkelijk zou het om 174 geconserveerde prenten gaan, maar het bleek mogelijk 42 prenten extra in een nieuw passe-partout te zetten doordat er een deel van de niet gebruikte subsidie van fase 1 gebruikt kon worden. Bij navraag bleek dat er in de zomer van 2017 een tentoonstelling van de etsen in de planning zit.

 

Nieuwe projecten

  * Stichting Librije Enkhuizen

In 2017 kwam er een derde aanvraag binnen voor de restauratie van 21 boeken uit de collectie van de Librije. Met deze restauratie komt de collectie geheel op de orde. De restauratie zal gedaan worden door Sabine Fleischer (11 boeken) en Marijn van der Valk (10 boeken). De Stichting ging akkoord met een subsidie van  € 11.455,49. Het project zou half november 2016 zijn afgerond, maar het was onduidelijk of dit het geval was.

  * Museum Boijmans van Beuningen

Aan het einde van het jaar kwam er een nieuwe en zeer uitgebreide aanvraag voor de restauratie en conservering van een groot aantal bijzondere drukken en historische boekbanden met prenten en tekeningen. De aanvraag behelsde twee fasen. De eerste fase bestond uit de restauratie van 60 boeken uit de bibliotheek van Boijmans: 42 boeken met prenten, 11 boeken met tekeningen, en 7 bijzondere oude drukken, waaronder Les Chants de Maldoror, originele etsen van Salvador Dali. De tweede fase bestaat uit de conservering van 348 andere boeken uit de collectie. De Stichting zegde een subsidie voor de eerste fase van het project (2017) toe. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 32.145,-. Restaurator is Marijn van der Valk, Middelburg.

  * Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties

Aan het begin van 2016 ontving de Stichting een tweede aanvraag voor het restaureren van Vossius-handschriften. De begeleidingscommissie werd opnieuw gevormd door de heren Schrijen, Plak en Van der Hoek, aangevuld met de heer Robben, coördinator Beheer & Behoud van de UvA. De Stichting zegde een bedrag van € 50.000,- toe. De restaurator is de firma Lingbeek in Haarlem. In de loop van het jaar heeft het project dat afgerond zou zijn in week 40 (begin oktober) vertraging opgelopen.

  * Allard Pierson Museum

Na een oriënterende vraag van het Allard Pierson Museum of de Stichting Boek & Wurm wel twee projecten van eenzelfde organisatie wil steunen – het Museum is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam- ontving de Stichting een subsidie-aanvraag van het museum voor het restaureren van papyri. Het gaat om  de collectie-Gieben, 130 papyri met Griekse, Koptische, Demotische en Arabische teksten (fase 1) en de Collectie Sijpestein, 725 papyri en fragmenten in het Grieks (fase 2). Restorator is Mw. van der Feltz.

De Stichting willigde het verzoek in voor een bedrag van € 7571,05.  Het project, dat in mei 2107 afgerond zal zijn, loopt volgens planning.

  * Atheneumbibliotheek Deventer

De Stichting ontving een aanvraag voor conservering van de BORG-collectie van de Atheneumbibliotheek van Deventer. Het zou gaan om 100 boeken en 200 brochures van de Vereeniging tot Beoefening van het Overijsels Regt en Geschiedenis (BORG). Een groot deel van de collectie werd al eerder gerestaureerd/geconserveerd met bijdragen van het Anjerfonds en Metamorfoze. De Stichting vroeg om nadere informatie en besloot in 2017 de bibliotheek te gaan bezoeken.

Een tweede aanvraag betrof de restauratie van 5 oude boeken, waaronder een catachismus en een prekenverzameling. De Stichting heeft hiervoor een subsidie van € 1700,- toegezegd.

 

Lopende projecten

  * Bibliotheca Thysiana

Bij  Fragmentenproject Bibliotheca Thysiana wordt door Femke Prinsen gewerkt aan het restaureren en conserveren van de maculatuur (boekresten), gevonden in eerder gerestaureerd materiaal. Het project is opgedeeld in vijf fasen en zal in januari 2017 afgerond worden. Aan het einde van 2016 was niet duidelijk hoe de voortgang van het project was.

Op 26 mei bracht het bestuur van de Stichting een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana.  De heer Hoftijzer liet ons bijzondere boeken uit de bibliotheek zien. In de Universiteitsbibliotheek werden wij ontvangen door de heer Van Anrooij en Femke Prinsen die een heldere uiteenzetting gaf over het fragmentenproject. Ter afsluiting bracht het bestuur in diezelfde bibliotheek een bezoek aan het restauratie-atelier van Karin Schepers, waar Femke Prinsen aan het project werkt.

 

Aanvragen

  * Proefschrift Delftse Bijbel

De Stichting ontving een aanvraag voor de publicatie van een proefschrift over een Deltse Bijbel. Deze aanvraag viel buiten de doelstelling van de Stichting en is niet gehonoreerd.

  * Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie (RKD)

De Stichting kreeg een brief van Roman Koot van de RKD met de vraag of er subsidie voor twee projecten tegelijk aangevraagd kan worden. Het ging om de restauratie van een boek van Sam Segal en een almanak van de Blaue Reiter. Het antwoord was bevestigend.

 

Bijlagen:

Staat van Baten en Lasten 2016

Begroting 2017

 

Jenneke ter Horst, 16 april 2017