Jaarverslag 2017

 Jaarverslag Stichting Boek & Wurm 2017

 

Voorgeschiedenis

De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te maken. De Stichting heeft een Anbi-status.

 

Bestuur

De bestuursleden:

Jenneke ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Els ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor en archivaris

 

Bijeenkomsten en bezoeken

Het bestuur heeft in 2016 driemaal vergaderd. Op 21 juni heeft de Stichting een bezoek gebracht aan de Athenaeumbibliotheek in Deventer en dit bezoek gecombineerd met een vergadering.  De week daarop, op 28 juni bezocht het bestuur het restauratieatelier van Marijn de Valk in Middelburg. Op 2 oktober werd vergaderd in het museum Boijmans van Beuningen, na een rondleiding langs de tentoonstelling van de gerestaureerde Rembrandt-etsen.

 

Koers en discussies

* Interne communicatie

Er wordt een excel-bestand bijgehouden van ingekomen en verzonden brieven en

e-mails. Dit werkt erg goed.

* Externe communicatie

Hier gaat nogal eens wat moeizaam of mis.

– In facturen blijkt soms onduidelijkheid over de BTW.

– We krijgen vaak rekeningen direct van het restauratieatelier, terwijl wij ze van de opdracht gevende instantie verwachten.

– Veel projecten lopen vertragingen op, zonder dat de Stichting hierover op de hoogte wordt gesteld.

* Onderzoek naar prijzen in offertes

De archivaris heeft alle offertes, behorend bij de projecten geanalyseerd.

In het door hem gemaakte overzicht is af te lezen wat de gemiddelde uurprijzen van restauratieateliers zijn en welke kosten ongewoon hoog zijn.

Het bestuur heeft op basis van dit onderzoek getracht de vereiste specificaties in de aanvragen aan te scherpen, maar is hierin nog niet tot een eensluidende formulering gekomen.

 

Publiciteit

 * Website: www.boek-en-wurm.nl

Er zijn verslagen en afbeeldingen van nieuwe projecten aan de website toegevoegd waaronder die van de Vossiushandschriften II, de vijf folianten voor de Athenaeum-bibliotheek Deventer, een deel van de Boijmans-boeken en het Thysiana-fragmenten project.

Het is nog niet gelukt aan de website een tellertje te koppelen.

 

Financiën

Staat van Baten en Lasten 2017, zie bijlage.

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.

Begroting 2018, zie bijlage.

 

Werving

In dit jaar heeft geen actieve werving plaatsgevonden.

 

Afgeronde projecten

* Stichting Librije Enkhuizen

De restauratie van de 10 + 11 boeken uit de collectie van de Librije Enkhuizen door Sabine Fleischer en Marijn de Valk is afgerond. Het ging hierbij om folianten van rond 1600. Er was een bedrag van € 11.455 mee gemoeid.

Later werd de Stichting gepolst over een mogelijke bijdrage aan de restauratie van 20 niet nader genoemde boeken zonder dat er offertes waren aangevraagd. De Stichting reageerde afwijzend op deze werkwijze.

 

 

* Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties

Het project Vossius II, de restauratie van een tweede deel handschriften van Vossius,  is na enige vertraging in de zomer van 2017 afgerond. Op 7 juni bracht een deel van het bestuur een bezoek aan de Bijzondere Collecties om de gerestaureerde handschriften te bezichtigen. Het ging om een bedrag van ten € 50.000.

* Bibliotheca Thysiana

Het project: conservering van maculatuurfragmenten en restauratieresten van de Bibliotheca Thysiana is, na een vertraging, in de herfst van 2017 afgerond. De eindrapportage laat echter nog op zich wachten.

Het hele project kreeg een subsidie van € 24.900.

 

Lopende projecten

* Allard Pierson Museum

Ook hier vertraging. Het eerste deel van het project, restauratie van papyri uit de collectie Sijpesteijn, is afgerond. Het tweede deel, de papyri uit de collectie Dortmond heeft om technische redenen vertraging opgelopen.

De subsidie voor het gehele project bedraagt € 7571,05.

 

* Museum Boijmans van Beuningen

Dit project: het restaureren van een 60-tal bijzondere drukken en historische banden met prenten en tekeningen, is nagenoeg voltooid. Het wachten is nog op de laatste rapportages.

In juni bracht het bestuur van de Stichting een bezoek aan het restauratieatelier van Marijn de Valk in de Latijnse School in Middelburg. Hier kreeg het een rondleiding en toelichting op het project en werden boeken getoond, die deel uitmaken van het project.

De subsidie voor dit project bedraagt € 32.145.

 

* Athenaeumbibliotheek Deventer

In 2016 kreeg de Stichting een verzoek de restauratie/conservering van de BORG-collectie (Beoefening Overijssels Recht en Geschiedenis) te subsidiëren.

Omdat zij niet op de hoogte was van de samenstelling en kwaliteit van deze collectie werd een besluit uitgesteld. Wel zegde zij toe de restauratie van vijf banden, waaronder een catechismus en een kloosterhandschrift uit 1454, met € 3.107 te subsidiëren.

Eind juni bracht het bestuur een bezoek aan de Athenaeum Bibliotheek van Deventer waar het de vijf gerestaureerde banden bekeek en door de conservator werd rondgeleid langs de BORG-collectie. Zij beloofde dat haar opvolger een gedegen subsidieverzoek voor de BORG-collectie zou opstellen.

Er werd toegezegd kaftjes voor 200 brochures uit deze collectie met een bedrag van

€ 2.200 te zullen subsidiëren.

 

Nieuwe projecten

* Affiche Syrië

Boek & Wurm ging akkoord met het verzoek van de Stichting Syrian Dreams een zeer beschadigd affiche, dat deel zal uitmaken van een tentoonstelling met Syrische cartoons, te restaureren. Het is een pastiche van een scene uit ‘Pirates of the Caribbean’, waarbij het zinkende schip wordt voorgesteld als de vrijheid. De

Stichting draagt € 1.000 bij.

 

* Stelling Den Helder

Boek & Wurm subsidieert de Stichting Stelling Den Helder met € 10.751 om 51 propaganda-affiches uit de Tweede Wereldoorlog te restaureren. Het is de bedoeling dat de affiches deel gaan uitmaken van een permanente expositie. Het project zal in februari 2108 voltooid zijn.

 

Aanvragen

*Universiteitsbibliotheek Leiden

De Stichting kreeg het verzoek bij te dragen aan de digitalisering van belangrijke geschriften uit Indonesië. Dit viel echter buiten onze doelstelling.

 

Bijlagen:

Staat van Baten en Lasten 2017

Begroting 2018