Jaarverslag 2018

Jaarverslag Stichting Boek & Wurm 2018

Voorgeschiedenis

De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te maken. De Stichting heeft een Anbi-status.

 

Bestuur

De bestuursleden:

Jenneke  ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Els ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor en archivaris

 

Bijeenkomsten en bezoeken

Het bestuur heeft in 2018 viermaal vergaderd.

 

Koers en discussies

* Interne communicatie

Emails, gericht aan individuele bestuursleden worden soms niet doorgestuurd aan het centrale emailadres, waardoor berichten en verslagen dreigen zoek te raken.

Er is een gespecificeerde lijst projecten opgesteld, omdat meerdere projecten bij eenzelfde instelling tot verwarring leiden.

  • Het is jammer, dat boeken uit collecties in aanvragen en offertes genummerd zijn, waardoor niet te zien is om wat voor boeken het gaat.

* Externe communicatie

Veel projecten lopen vertragingen op, zonder dat de Stichting hierover op de hoogte wordt gesteld.

 

Publiciteit

 * Website: www.boek-en-wurm.nl

Er zijn verslagen en afbeeldingen van nieuwe projecten aan de website toegevoegd:

de maculatuur van Thysiana, de eerste lading boeken van Boijmans, de kleurijke affiches van Den Helder en de mooie folianten van de Librije in Enkhuizen.

Het is nog niet gelukt aan de website een tellertje te koppelen.

 

Financiën

Staat van Baten en Lasten 2018, zie bijlage.

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.

 

Werving

Gesproken is over het benaderen van de volgende instellingen:

– Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Hier is men bezig tekeningen van onder meer Aldo van Eijck en Jaap Bakema te restaureren. Uit herlezing van het krantenartikel bleek dat het instituut al rijkelijk voorzien is van rijkssubsidie.

– Het Van Eesteren museum in Slotervaart, Amsterdam

– Volkshuisvestingsmuseum Museum het Schip in de Spaarndammerbuurt, Amsterdam

– In Urk staat een enorme opslagloods met oude medische boeken. De Stichting heeft twijfel over de rechtsvorm en de toegankelijkheid van de collectie, maar zal navraag doen.

 

Afgeronde projecten

Bibliotheca Thysiana, Leiden.

In 2018 is het project van het conserveren van maculatuurfragmenten, overgebleven uit eerdere restauraties, zij het met vertraging afgerond. Met het project was een bedrag van

€ 24.900,- gemoeid.

 

Museum Boijmans van Beuningen

Het eerste deel van het restauratieproject van bijzondere drukken en historische banden uit de collectie van het museum Boijmans van Beuningen – het ging om zestig boeken- is met enige vertraging voltooid. De subsidie voor dit deel van het project bedroeg € 32.145,-.

Inmiddels is een tweede boekproject van start gegaan.

 

Stelling Den Helder

Het project, de restauratie van 51 propaganda-affiches uit de Tweede Wereldoorlog, bedoeld voor een permanente expositie in de Stelling van Den Helder, is afgerond. Het ging om een bedrag van € 10.751.

 

Athenaeum Bibliotheek Deventer, omslagen

In 2017 werd aan de Athenaeumbibliotheek € 2.200,- toegezegd voor het kaften van 200 brochures uit de BORG (Beoefening Overijsels Regt en Geschiedenis) -collectie.

Dit was een opmaat tot een verdere aanpak van de gehele BORG-collectie.

 

Librije Enkuizen, Dodonaeus en Celsius

De Librije van Enkhuizen diende een aanvraag in voor het restaureren van de boeken Stirpium historiae pemtades, een botanisch werk van Dodonaeus (Antwerpen 1583)  en De Medicina van Cornelius Celsus (Florence 1478).  De aanvraag voor € 5.573,57  werd gehonoreerd. Het project werd nog ditzelfde jaar afgerond.

 

Affiche Syrië

Stichting Boek & Wurm heeft met € 1.000,- bijgedragen aan het restaureren van een beschadigd affiche uit Syrië. Het zal deel gaan uitmaken van een reizende expositie van de organisatie Syrian Dreams.

 

Allard Pierson Museum

De conservering van de Dortmond-collectie, het tweede deel van het papyrusrestauratie-traject van dit museum bleek keer op keer en zonder bericht vertraagd. Toch is het gehele project, na enige druk van de Stichting, op  de valreep van 2018 tot een goed einde gebracht. De subsidie voor het gehele project bedroeg € 7.571,05.

 

Lopende projecten

 

Museum Boijmans van Beuningen

Eind 2018 ging de tweede fase van de eerstelijnsconservering (schoonmaken en kleine restauraties) van de boekcollectie van het museum van start. Het gaat om 336 banden, die gedurende de verbouwing van het museum in de Zeeuwse bibliotheek onderdak zullen vinden. De subsidie bedraagt € 22.685,-.

 

* Athenaeumbibliotheek Deventer

Al in 2016 vroeg de Athenaeumbibliotheek aandacht voor restauratie/conservering van de BORG-collectie, die bestaat uit 116 handschriften, 6600 boeken en 300 tijdschriften. Het was de Stichting toen niet duidelijk hoe de collectie inhoudelijk in elkaar stak. In 2018 is op grond van een doortimmerde aanvraag echter de eerste fase van dit BORG-project van start gegaan. Het gaat om restauratie, opnieuw inbinden en het zuurvrij opobergen van boeken en brochures. Hiermee is een bedrag van € 7.568,- gemoeid.

Aanvragen

Gaastmeer

De Stichting kreeg een aanvraag voor het restaureren van een bijbel, die men in Gaastmeer op de kerkzolder gevonden had. Zij had haar twijfels omtrent de zeldzaamheid van het boek en over de vraag in hoeverre het boek weer in toonbare staat kon worden gebracht. Zij raadde aan externen hierover te raadplegen. Op grond van deze adviezen besloot de Stichting het project niet te subsidiëren.

 

Verder namen de Stichting Museum Elburg en het Multatulihuis ter oriëntatie contact op met de Stichting.

 

Financieel  jaarverslag 2018
Staat van Baten en Lasten 1 januari 2018 – 31 december 2018
Inkomsten Uitgaven
Donaties 50.000,00 Subsidies Totaal 48.713,44
  Boijm.Rott 19.700,00
  Thys.Leiden 4.412,00
  Librije Enkh 5.771,74
  Uva-Allard P 4.878,20
  BibDeventer 2.200,00
  Stelling dH 10.751,50
  Syrian Drea 1.000,00
Rente 98,11 Bankkosten 119,61
Publiciteit 32,23
Reiskosten 39,60
Secretariaat 241,40
Bijzondere lasten 0,00
Totaal 50.098,11 Totaal 49.146,28
  Toename reserve 951,83
Totaal 50.098,11 Totaal 50.098,11
Algemene Reserve
Alg. reserve per 1-1-2018 74.857,62
Toename reserve 2018 951,83
Alg. reserve per 31-12-2018 75.809,45
Balans op 31 december 2017
Activa Passiva
ING 5143053 218,34
ING Zkl spaarrek. 75.591,11    
  Algemene reserve 75.809,45
Totaal 75.809,45       75.809,45