Jaarverslag 2019

 Jaarverslag Stichting Boek & Wurm 2019

Voorgeschiedenis

De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te maken. De Stichting heeft een Anbi-status.

Bestuur

De bestuursleden:

Jenneke  ter Horst, voorzitter

Sabine Micheels, penningmeester

Els ter Horst, secretaris

Marjolein van der Tweel, assessor

Wim Smit, assessor en archivaris

Bijeenkomsten en bezoeken

Het bestuur heeft in 2019  tweemaal vergaderd.

Koers en discussies

* Interne communicatie

E-mails, door een externe instantie gericht aan individuele bestuursleden moeten worden doorgestuurd naar info@boek-en-wurm.nl opdat alle bestuursleden op de hoogte blijven van de gang van zaken. Daarnaast zullen die instanties geïnformeerd worden dat de  e-mails naar het algemeen e-mail adres gestuurd dienen te worden.

* Externe communicatie

Het is wenselijk uitgaande post steeds hetzelfde lettertype en format te gebruiken.

(Dit is lettertype Georgia)

Indien er wijziging van plannen of vertraging optreedt bij een project willen wij op de hoogte gesteld te worden.

Publiciteit

 * Website: www.boek-en-wurm.nl

Er zijn verslagen en afbeeldingen van nieuwe projecten aan de website toegevoegd:

Dit betreft de voltooide restauratie voor de Borg-collectie van de Athenaeumbibliotheek in Deventer en boeken uit de collectie van museum Boijmans Van Beuningen.

Het is inmiddels mogelijk om te zien hoeveel en hoe lang mensen onze website bezoeken.

Er blijken er veel bliksembezoeken te zijn van niet echt geïnteresseerden.

Financiën

Staat van Baten en Lasten 2019, zie bijlage.

De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.

Werving

Er is een bezoek gebracht aan Volkshuisvestingsmuseum Museum het Schip in de Spaarndammerbuurt, Amsterdam nadat zij hebben gereageerd op onze kennismakingsmail.

Dit heeft  niet geresulteerd in een aanvraag.

Daarnaast brachten we de vereniging Rembrandt op de hoogte van ons bestaan. Deze vereniging zet zich tegenwoordig, behalve voor aankopen van kunst, ook in voor restauratie van cultureel erfgoed. Zij hebben daaropvolgend het stadsarchief van Amsterdam met ons in contact gebracht met positieve gevolgen.

Afgeronde projecten

Museum Boijmans Van Beuningen

Ook het tweede deel van het restauratieproject van bijzondere drukken en historische banden uit de collectie van het museum Boijmans van Beuningen is voltooid. De restauratie vond plaats in Middelburg en de boeken blijven in de Zeeuwse bibliotheek tot het museum in Rotterdam verbouwd is. In de Zeeuwse bibliotheek zal af en toe werk uit deze collectie in vitrines getoond worden.

We zijn met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het verloop van het project.

Het museum ontving tweemaal een bedrag van € 11.342,50.

 

Athenaeum Bibliotheek Deventer, BORG-collectie

Conservering van de  BORG (Beoefening Overijsels Regt en Geschiedenis) -collectie.

bestond uit ontzuring, conservering en het kaften van banden, brochures en losse tijdschriften.

Omdat het oorspronkelijke conserveringsplan te duur werd, zijn niet alle boeken gerestaureerd. Wij werden daar niet van op de hoogte gesteld.  De bibliotheek ontving

€ 7.569.

Elburg

Uit Elburg ontvingen we in 2018 een onzorgvuldige en incomplete aanvraag voor de restauratie van boeken uit de collectie van Kinsbergen. Er is hierover gecorrespondeerd  met het streekarchief en met museum Elburg. Er is helaas geen afsprakenbrief opgesteld en ondertekend. De restauratie van twee genoemde boeken werd reeds voltooid in 2018.

De gemeente Elburg ontving  € 3.185,-.

Lopende projecten

 Middelburg- Zeeuwse bibliotheek-het opnieuw in dozen plaatsen van oorlogsslachtoffers

Door conservator Marinus Bierens is een plan opgesteld voor het in dozen plaatsen van de in 1940 door brand beschadigde boeken. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitbesteed en is het wachten op de terugkeer van de boeken in de bibliotheek. Er is € 34.868,- toegezegd voor dit project.

Middelburg- Vrienden van de Zeeuwse bibliotheek-Prijsbanden

De conservering van de prijsbanden uit de Zeeuwse bibliotheek is in gang gezet.

De Zeeuwse Bibliotheek publiceerde een leuk boekje over de geschiedenis van de prijsbanden. We stellen € 13.000,- ter beschikking.

 Stadsarchief Amsterdam

Vier van onze bestuursleden brachten een interessant bezoek aan het stadsarchief. Er volgde een aanvraag voor de restauratie van zeven boekbanden uit het archief van de Amsterdamse notarissen. We zullen € 11.030,- doneren. De restauratie zal in zomer 2020 voltooid zijn.

Boek&Wurm
Financieel Jaarverslag 2019
Staat van Baten en Lasten 1 januari 2019- 31 december 2019
Inkomsten Uitgaven
Donaties 50.000,00 Subsidies Totaal 30.253,00
  Boijm.Rott 22.685,00
  BibDeventer 7.568,00
Rente 38,24 Bankkosten 140,20
Publiciteit 69,00
Reiskosten 170,33
Secretariaat 293,90
Bijzondere lasten 0,00
Totaal 50.038,24 Totaal 30.926,43
  Toename reserve 19.111,81
Totaal 50.038,24 Totaal 50.038,24
Algemene Reserve
Alg. reserve per 1-1-2019 75.809,45
Toename reserve 2019 19.111,81
Alg. reserve per 31-12-2019 94.921,26
Balans op 31 december 2019
Activa Passiva
ING 5143053 510,26
ING Zkl spaarrek. 94.411,00    
  Algemene reserve 94.921,26
Totaal 94.921,26       94.921,26