Wat doet Stichting Boek & Wurm?

De Stichting Boek & Wurm geeft financiële steun aan openbare instellingen om de conservering van individuele objecten en specifieke collecties op het gebied van boek en papier mede mogelijk te maken. Bij openbare instellingen gaat het vooral om bibliotheken, archieven en musea. Particulieren kunnen niet bij ons aankloppen.

Objecten & Collecties

De subsidie betreft objecten en collecties zoals middeleeuwse handschriften en gedrukte boeken, tekeningen, prenten, brieven, affiches  en andere moderne manuscripten, muziekpartituren, prenten, oude en nieuwe omslagen, banden, kokers, dozen enzovoort.

Daarbij kan het zowel gaan om het op orde brengen van een hele bibliotheek, als om het toekomstbestendig maken van een deelcollectie of om de restauratie van één enkel boek of één enkel affiche dat te beschadigd is om het te kunnen tonen op een expositie.

Materialen

De stichting beperkt zich bij het conserveren tot deze materialen: papier, perkament, papyrus en papier maché.

Bestuur en beoordeling aanvragen

Het bestuur van de Stichting komt eens in de drie maanden bijeen en vergadert dan over de aanvragen. Gekeken wordt naar de volledigheid van de informatie, de kwaliteit van het te restaureren erfgoed – waarbij we veelal op de deskundigheid van de conservator vertrouwen- en het plan van aanpak. In enkele gevallen gaan bestuursleden ter oriëntering op bezoek bij de aanvrager.

Bekijk op deze website de jaarverslagen – de stichting bestaat sinds 2010 – met het bijbehorende financiële jaaroverzicht. De uitgekeerde bedragen variëren van € 1.000 voor het repareren van een enkel affiche tot € 50.000 voor een langlopend project.

Restauratie

In bijzondere gevallen ondersteunt de stichting ook restauratie, dat wil zeggen het wijzigen van de huidige staat waarin een object verkeert, bijvoorbeeld door indertijd toegevoegde elementen weer te verwijderen en daarmee het stuk in een meer oorspronkelijke staat terug te brengen. Restauratie is bijvoorbeeld zinvol wanneer het voortbestaan van een stuk in gevaar komt en uit onderzoek gebleken is dat ingrijpen noodzakelijk is. Ook bij restauratie bepleit de stichting rekening te houden met de tijd en plaats van ontstaan of vervaardiging, de aard en functie van het object en er voor te zorgen dat alle ingrepen reversibel zijn.

Punten van aandacht

Soms moet de stichting lastige beslissingen nemen: gaan we de digitalisering ook subsidiëren nu de boeken toch uit elkaar liggen en de collectie op die manier goed ontsloten kan worden? Soms is een aanvraag ook lastig omdat er ook loonkosten van een eigen medewerker bij komen kijken. Ook deze praktische dingen, die los staan van het eigenlijke boekenwerk vragen onze aandacht.